Reisevilkor

1. Påmelding og betaling

Reisen kan bestilles hos reisebyråer i Norge eller direkte gjennom Islandia Travel. Etter bestilling utstedes en bekreftelse med kundens bestillingsnummer, spesifikasjon på reisens kostnader samt en faktura med depositums dato og restbeløp. Deretter oversendes reisedokumentene eller hentes på Islandia Travels kontor.

Påmeldingen er bindende for den reisende når depositum er betalt og for Islandia Travel når depositum er mottatt. (Se imidlertid punkt 10). Islandia Travel tilbyr den reisende avbestillingsforsikring, se pkt. 5.

2. Bestillingens omfang

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Ved vurderingen av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i utstedte reisedokumenter. Det skal legges vekt på hva som er lovet i arrangørens brosjyre, annonser og annet markedsføringsmateriell og skriftlige opplysninger om reisen gitt av reisebyrået. Eventuelle forbehold angående reisen fra arrangørens side må bekreftes skriftlig. Dersom bestillingen fraviker fra programmet eller omfatter tilleggsytelser som for eksempel enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig av kunden.

3. Informasjon til den reisende

Ved bestilling eller senest ved oversendelse av reisedokumentene skal den reisende gjøres spesielt oppmerksom på:

a) arrangørens navn, adresse og telefon, reisens pris og hvilke ytelser som inngår i prisen

b) at den reisende selv må sørge for gyldig legitimasjon og de forsikringer som ønskes (reisegods, ansvar, sykeforsikring og så videre)

c) de alminnelige og spesielle vilkårene som gjelder for den reisen som er bestilt, og hvor disse vilkårene er å finne.

d) hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling.

e) at arrangøren i visse tilfeller har anledning til å forhøye prisen før mottatt restbeløp(se pkt. 7).

4. Avbestilling

Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:

Ved avbestilling 60 dager før avreise refunderes det innbetalte beløp minus depositumet. Ved avbestilling senere enn 60 – 15 dager før avreise gjelder egne betingelser, varierer etter kostnader pålagt av underleverandører. Ved avbestilling senere enn 15 dager før avreise, hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, må det betales full pris for reisen. NB på utvalgte kampanjer kan spesielle betingelser gjelde.

5. Avbestilling ved sykdom

Avbestillingsforsikring er ikke inkludert i reisens pris.  Alle reisende bør tegne en egen avbestillingsforsikring. Islandia Travel tilbyr avbestillingsforsikring gjennom Europeiske Reiseforsikring. Vilkår for avbestillingsforsikring gjennom Europeiske kan innhentes hos Islandia Travel.

6. Endring av bestillingen, overdragelse

Etter bestilling av flyreise er navneendring ikke tillatt. Inntil 20 dager før avreise kan den reisende forandre, hotell, utflukter og lignende mot et endringsgebyr på kr. 300,- pr. endring, i tillegg til eventuelle kostnader fra underleverandører. 

7. Endringer i priser, ytelser og så videre

Prisene i Islandia Travels katalog baseres på tilgjengelig informasjon og valutakurser per november 2010. Islandia Travel tar forbehold om valuta, kurs og skatte endringer, og kan innen mottakelse av restbeløp endre priser og ytelser før avreise i henhold til endringene. Etter mottatt restbeløp og utstedelse av dokumenter påfaller endringer i pris Islandia Travel.

Varsel om forhøyelse må ha nådd den reisende senest innen forfallsdato. Jfr. pkt. 4. Hvis prisøkningen utgjør mer enn 10 % av den avtalte prisen, kan den reisende annullere reisen. Retten til annullering gjelder inntil 3 dager etter pris varselet er kommet fram til den reisende og arrangøren har opplyst særskilt om denne fristen.

8. Arrangørens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Jfr. pkt. 2. I de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Ved mottatt informasjon skal reisearrangøren snarest mulig opplyse om forhold som har betydning for den reisende.

9. Den reisendes plikter

Den reisende skal betale det avtalte vederlag seneste på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere), jfr. pkt. 19. Den reisende må selv sørge for nødvendige papirer og tegne de forsikringer han ønsker for reisen (reisegods-, ansvars-, ulykkes-, sykeforsikring og så videre).

10. Arrangørens rett til å avlyse reisen

Arrangøren kan avlyse en reise hvis:

a) det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende. Avlysning må i så fall skje senest 30 dager før avreise.

b) uforutsigbare forhold oppstår som arrangøren ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende, som for eksempel krig, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende ”force majeure”.

c) forholdene på bestemmelsesstedet kreves at reisen avlyses. Arrangøren skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende med mindre han er påført tap på grunn av feil eller forsømmelse fra arrangørens side. Når arrangøren finner det nødvendig, kan en reise avbrytes eller legges om etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på tilbakebetaling av et beløp som svarer til det antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av reisen, beregnet etter de samme prinsipper som nevnt i pkt. 12, jfr. imidlertid pkt. 16.

11. Den reisendes rett til å heve (annullere) reisen

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til

a) oppstår krig, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller andre like inngripende hendelser. Når det blir vurdert om eventuelle grunner til å heve reisen, skal det legges vekt på norske myndigheters syn på saken.

b) om prisforhøyelser etter pkt. 7 øker turens kostnad med mer enn 10 %. I disse tilfelle har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende, jfr. imidlertid pkt. 15. Etter at reisen er påbegynt kan den reisende heve (annullere) reisen helt eller delvis om det:

I) foreligger forhold som nevnt ovenfor.

II) foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side. 

I den utstrekning regelen i pkt. 16 ikke kommer til anvendelse, har den reisende i disse tilfeller krav på prisavslag i henhold til prinsippene i pkt. 14, jfr. også pkt.15.

12. Mangler

Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det den reisende har rett til å kreve etter pkt. 2 og 8. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, forhold den reisende selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller forhold som det på annen måte tydelig framgår er av betydning for den reisende.

Ved vurderingen av om en mangel foreligger, skal det legges vekt på om at visse opplysninger ble gitt - eller ikke ble gitt - kan ha virket inn på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør. Avvik av en art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt, anses følgende ikke som mangel:

a) forsinket avgang eller framskyndet avreise som arrangøren kan påbevise at skyldes forhold som reisearrangør eller transportør ikke er herre over. Hvor tidsavviket er på mer enn 24 timer og reisens varighet er en uke eller mer og oppholdet på reisemålet blir tilsvarende forkortet, har den reisende likevel rett til prisavslag jfr. pkt. 14, med mindre forsinkelsen skyldes force majeure, jfr. pkt. 16. 

b) forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

13. Retting av mangler under reisen

Den reisende har rett til å kreve en mangel rettet, om dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for den reisende. Arrangøren har rett til å rette mangelen om han tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende jfr. pkt. 17. Den reisende kan bare motsette seg slik retting dersom det er rimelig grunn til det. 

Arrangøren kan ikke kreve at den reisende bærer merutgiftene ved retting av mangler.

Dersom den reisende ikke får innkvartering i følge avtalen, plikter arrangøren snarest å tilby den reisende et alternativ som framstår som et likeverdig eller bedre alternativ enn det den reisende har bestilt.

14. Prisavslag

Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har den reisende krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure, jfr. pkt. 16. Prisavslaget bes regnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning. Jfr. pkt. 12. 

15. Erstatning

Arrangøren plikter å erstatte tap som den reisende påføres ved skade eller ulempe når dette er en følge av at arrangøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, jfr. imidlertid pkt. 16. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom arrangøren kan påvise at skaden eller ulempen ikke kan lastes ham eller andre som han har gjort avtaler med angående gjennomføringen av reisen. Den reisende plikter å begrense tapet så godt han kan. Arrangøren er ikke ansvarlig for tap som skyldes den reisendes egen forsømmelse. Arrangøren hefter ikke for konsekvenstap eller tap av ikke-økonomisk karakter med mindre arrangøren har utvist forsettlig eller grov uaktsomhet.

16. Avbrytelse og endringer (force majeure)

Reisearrangøren er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som reisearrangøren ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende. Eksempler på dette er krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure). Dersom en force majeure situasjon inntreffer, skal arrangøren snarest underrette den reisende og iverksette tiltak for så langt som mulig å begrense tap som den reisende blir påført som følge av hendelsen.

17. Klagefrist

Hvis den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi arrangøren beskjed om dette snarest mulig. Klage over mangel i forbindelse med overnattingssteder, mat osv. må så vidt mulig framsettes straks overfor reisearrangørens representant eller reiseleder på stedet, jfr. pkt. 13. Forøvrig må klage være framsatt senest innen 1 måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

18. Arrangørens rett til å heve avtalen

Islandia Travel har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den reisendes side. Som vesentlig mislighold anses alltid at den reisende ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid, jfr. pkt. 9. Forutsetningen for at arrangøren skal kunne heve avtalen, er at den reisende har fått en rimelig betalingsfrist. På dokumentet hvor betalingsfrist oppgis, skal det gis varsel om at arrangøren kan heve avtalen dersom den reisende ikke betaler innen fristens utløp og ikke kan dokumentere at betaling har skjedd. Betaling skal anses skjedd ved innbetaling til betalingsformidler.

Heving iverksettes ved at arrangøren varsler den reisende om at kontrakten er hevet.

19. Tvister

Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakten eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i alminnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Forbrukerrådet i hjemfylket innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger. Forutsetningen er at arrangøren har opplyst om denne fristen. Både den reisende og arrangøren kan bringe Forbrukerrådet avgjørelse inn for alminnelige domstoler.

Generelt om flybilletter: Flybillett kan ikke endres etter at den er utskrevet. Det gis ikke refusjon for delvis ubenyttet billett. Billetten kan ikke benyttes av ande enn personen den er utstedt på. Ved kjøp av flybilletter som ikke inngår i pakkeløsninger gjelder andre bestemmelser en de som finnes i våre reisevilkår, ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Ansvarlig reisearrangør:

Islandia Travel / Vulkan Reiser AS
(983 041 337),
Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo. 

Islandia Travel stiller til enhver tid den lovbestemte garanti til Reisegarantifondet. 

Islandia Travel tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i reisevilkårene. 

Kundeservice, hverdager 08:00-17:00: 22 33 84 40